Начало / Договори / Договор за управление

Договор за управление

Oбразец на договор за управление
Днес,  ………….година, между:
1 ………………………………………..  със седалище и адрес на управление в
…………………………………………………… представлявано от съдружника……………………………………………….,
живущ в ……………………………… ,
ЕГН: ………………….. , с л.к. № ………………. , изд. на ………… г.
от МВР ……….. –  наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, от една страна
и
2. ………………………………………. , живущ в ……………………………………………… ,
ЕГН: ……………… , с л.к. № …………. , изд. на ………… г.
от МВР ……….. в качеството си на управител в ………………………………………………………..
ООД, наричан по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящият договор, по смисъла на чл. 141, ал. 7 от ТЗ.
Страните се споразумяха за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ДРУЖЕСТВОТО възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява търговско дружество ……………………… , в съответствие с действащата нормативна уредба и решенията на Общото събрание на съдружниците, и в рамките на предоставените му пълномощия съгласно клаузите на настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Този договор се сключва за срока    …………………… съответстващ на предоставените от дружеството управленски правомощия на УПРАВИТЕЛЯ.III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО:
1. Взема необходимите решения в съответствие действащата нормативна уредба, дружествения договор на дружеството и настоящия договор;
2. Определя бизнес задача на дружеството за целия срок на управленските си правомощия и/или поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството и финансовото му състояние, свързани с дейността;
3. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата.
Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО има право:
1. на свободен достъп до всички работни места в дружеството, клоновете и представителствата му;
2. да изисква разработването и предоставянето на всякакъв вид информация и документация, свързана с дейността на дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
Чл. 5. УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да:
1. осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на дружеството, като организира изпълнението на поставената от ДРУЖЕСТВОТО бизнес задача;
2. представлява дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;
3. представя на ДРУЖЕСТВОТО отчети за резултатите от дейността на дружеството в съответствие с посочените в бизнесзадачата икономически показатели;
4. уведомява незабавно в писмена форма ДРУЖЕСТВОТО за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;
5. определя и предлага за утвърждаване от съответния орган на дружеството управленските структури на дружеството.
Чл. 6. УПРАВИТЕЛЯТ има право да:
1. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да определя трудовите възнаграждения, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала на дружеството, като спазва действащата нормативна уредба;
2. се разпорежда с имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и клаузите на настоящия договор, като взема самостоятелно решения за:
а) сключване на договори за сметка на дружеството в размер до …………………. /……………………./ лева.
3. сключва договори над определените лимити по предходната точка само след решение на ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 7. УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на ДРУЖЕСТВОТО да сключва сделки, за които не е изрично оправомощен, както и сделки на разпореждане с имущество на дружеството на стойност над …………………. /……………………./ лева.
Чл. 8. УПРАВИТЕЛЯТ няма право да:
1. огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от 5 /пет/ години след прекратяването му;
2. извършва конкурентна дейност спрямо дружеството докато е в сила настоящият договор.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО определя на УПРАВИТЕЛЯ възнаграждение в размер, съответстващ на постигнатите резултати, в зависимост от нетната печалба и увеличени активи на дружеството. Възнаграждението е за сметка на дружеството.
Чл. 10. При достигане на определените с годишната бизне сзадача стойности на икономическите показатели, на УПРАВИТЕЛЯ се изплащат тантиеми за сметка на печалбата на дружеството, в размер на 10 /десет/ %.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. (1) Договорът се прекратява:
– при прекратяване на управленските правомощия на УПРАВИТЕЛЯ ;
– по взаимно съгласие на страните;
– с избиране по съответния ред на нов управителен орган на дружеството – от момента на вписването на промяната в търговския регистър;
– в случай на смърт или поставяне под запрещение;
– поради фактическа невъзможност на УПРАВИТЕЛЯ да изпълнява задълженията си повече от 45 дни.
(2) ДРУЖЕСТВОТО може едностранно да прекрати договора в следните случаи:
– при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по настоящия договор, от което са последвали или могат да последват значителни неблагоприятни резултати за дружеството;
– при извършване на действия или бездействия от страна на УПРАВИТЕЛЯ, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството, или от които са произтекли значителни щети за дружеството.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба или при съществени изменения на икономическите условия чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор.
Чл. 13. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

За ДРУЖЕСТВОТО: …………..              УПРАВИТЕЛ: …………

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *