Начало / Договори

Договори

Договор за счетоводно обслужване

Д О Г О В О Р N …………/ …………………………..г. Днес …………………………….г. , в гр. ………….., се сключи настоящият договор на основание чл. 280 от ЗЗД и във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за счетоводството, между: „………………..“ с адрес ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ЕИК: …………………………….; представлявано от ………………………………………………………………………… в качеството му ...

прочети

Договор за онлайн реклама

ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА В САЙТ Днес ……………… 20…… г. се сключи настоящият договор между: 1…………………………………….,вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК……………………………………,ДДС №………………..…………………………………,със седалище и адрес…………………………..ул.………………………………………№……………….представлявано от…………………………………………………………,наричанo по-нататък в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 2.…………………………………….,вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК……………………………………,ДДС №………………..…………………………………,със седалище и ...

прочети

Договор за наем на апартамент

Типов договор (бланка) за договор за наем на апартамент (жилище)   ДОГОВОР ЗА НАЕМ Днес, ………………… година в ………………………., въз основа на член 228 до чл. 239 от Закона за задълженията и договорите, между:1. ……………………………….. ……………….., ЕГН: …………………, лична карта № …………………, издадена на ………………… г. от МВР гр. София, ...

прочети

Договор за управление

Oбразец на договор за управление Днес,  ………….година, между: 1 ………………………………………..  със седалище и адрес на управление в …………………………………………………… представлявано от съдружника………………………………………………., живущ в ……………………………… , ЕГН: ………………….. , с л.к. № ………………. , изд. на ………… г. от МВР ……….. –  наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, от една страна и ...

прочети

Образец на договор за покупко-продажба на МПС

ДОГОВОР за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС)   Днес,  …………… 20… г., в гр. ……………. Между 1……………………………………………, ЕГН ……………………………….. от гр. ………… с л.к. № ……………. изд. на …………. г. от …………. РУ – МВР …………….. и съпруга(та) ……………………………………………………………………………………, по-долу наричан/и за краткост ПРОДАВАЧ(И) и 2………………………………………………….., ЕГН ………………………………………… от ...

прочети

Типов договор за замяна

ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА Днес …………………… 20………, в гр. ……………….. между:

прочети