Начало / Договори / Договор за онлайн реклама

Договор за онлайн реклама

ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА В САЙТ

Днес ……………… 20…… г. се сключи настоящият договор между:

1…………………………………….,вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК……………………………………,ДДС ………………..…………………………………,със седалище и адрес…………………………..ул.………………………………………№……………….представлявано от…………………………………………………………,наричанo по-нататък в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и

2.…………………………………….,вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК……………………………………,ДДС ………………..…………………………………,със седалище и адрес…………………………..ул.………………………………………№……………….представлявано от…………………………………………………………, наричанo по-нататък в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от една страна, и

Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да публикува в Интернет сайта ………………. срещу заплащане на възнаграждение рекламни изображения, текстове и препратки (връзки към друг сайт) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията, посочени по-долу в настоящия договор.

Чл. 2 Настоящият договор влиза в сила от …………………………… г. и има действие за срок от …………… (………………) месеца.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламните материали, които желае да бъдат публикувани на сайта ……………………. за срока на действие на договора.

(2) Рекламните материали следва да бъдат предоставени на електронен носител или изпратени по електронна поща и да отговарят на изисквания (формат, размер и пр.) предварително уговорени между страните, и определени в Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

(3) До предоставяне на нови рекламни материали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува на сайта ……………………………. последните предоставени от него такива.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждение за реклама с размер, определен в чл. 7 на договора.

Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да публикува за срока на настоящия договор предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламни материали на следните рекламни позиции:

  • ………………………………………………… с размери …………………………………, за ………………….. % от всички показвания

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва изпълнението на задълженията по предходната алинея считано от ……………………….

Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи неустойка или компенсация в случай, че Интернет страницата . ……………………………. е временно недостъпна за потребителите поради техническа неизправност на сървъра или други независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, но е длъжен да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че подобен проблем продължи повече от 1 час.

ІII.СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. Общата стойност на договора възлиза на ……………………………. / ……………………………………………../ лв. Сумата следва да бъде заплатена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от (5) пет дни след получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в брой или по посочена от последния банкова сметка.

IV. ДРУГИ

Чл. 8 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се отклонят съществено от изпълнение на задълженията си по настоящия договор, изправната страна може да развали договора с отправяне на 15-дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

Чл. 9 Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила, действието и изпълнението на настоящия договор ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между страните, а в случай, че това се окаже невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за разрешаванe пред компетентния съд.

Чл. 10 Страните по договора нямат право да разпространяват или да допускат разпостраняване на информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, технологични знания и knowhow, касаещи настоящия договор или плащания по него, без предварително изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да се направят достояние на трети лица.

Чл. 11 Всички изменения и допълнения на договора следва да бъдат обективирани в писмена или електронна форма.

Чл. 12 По всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………………….. ………………………………….

/………………………./ /……………………………../

 

Източник: Финансово – Счетоводна къща СКОДИ Стара Загора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *