Начало / Договори / Договор за счетоводно обслужване

Договор за счетоводно обслужване

Д О Г О В О Р

N …………/ …………………………..г.

Днес …………………………….г. , в гр. ………….., се сключи настоящият договор на основание чл. 280 от ЗЗД и във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за счетоводството, между:

„………………..“ с адрес ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕИК: …………………………….; представлявано от ………………………………………………………………………… в качеството му на управител, наричан по-нататък в договора за краткост ДОВЕРИТЕЛ, от една страна

и

„………………………………..” с ЕИК: …………………………….; гр. ………………………………………………..; представлявано от ……………………………………. в качеството му на Управител , наричан по-долу ДОВЕРЕНИК.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). Довереникът се задължава да извършва текущото счетоводство и данъчното обслужване, както и други счетоводни услуги по заявка на Доверителя срещу заплащане считано от …………………….. г.

(2) Довереникът изготвя необходимите отчети и декларации и ги предоставя на Доверителя.

(3) Цените и начина на плащане са посочени в Раздел ІІІ на договора.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2.(1). Довереникът се задължава:

1. Да води счетоводството, като приключва сметките на Доверителя до 25-то число на следващия месец, следващ отчетното тримесичие.

2. Да осигурява данъчното обслужване в съответствие данъчната регистрация на Доверителя.

3. Да извършва добросъвестно останалите договорени по заявка на Доверителя бизнес услуги

(2) Действията посочени в предходната алинея следва да се изпълнява в съответствие със законодателството в страната.

  1. Довереникът е длъжен да съхранява получените с двустранен протокол от Доверителя документи за обработка до пет години, и да спазва търговската тайна.

Чл.3.(1).Доверителят се задължава:

1. Да предава до 5/пето/ число на следващия месец необходимите за извършване услугата документи, като за целта се съставя протокол с опис на предадените първични документи на Довереника за обработка в съответствие с чл.3 ал.3.

2. Да се предават документите по предходната точка с изискуемите реквизити от законодателството в страната.

3. Да се заплаща договорената цена в размери и срокове посочени в Раздел ІІІ от договора.

(2) Доверителят има право да изисква текуща информация за състоянието на счетоводните си сметки, както и друга такава по изпълнение предмета на договора.

ІІІ. Цени и начин на плащане

Чл.4.(1). За извършване на услугата, предмет на този договор, Доверителя заплаща на Довереника ежемесечно възнаграждение в размер на ………………………. /…………………………………………./

лева,

(2). Плащането се извършва ежемесечно до 5-то число на месеца, следващ текущия.

(3). За извършване на услугата годишно приключване Доверителят заплаща – еднократно възнаграждение в размер на една месечна такса, дължимо до 28.02 на годината, следваща годината на приключването.

(4). При увеличение индекса на цените изчислен от НСИ през годината с повече от 8%, страните могат да уговорят увеличаване на тарифата с процент, но не не по-голям от увеличението на индекса.

ІV. Отговорност и санкции

Чл.5.(1). При виновно неизпълнение по клаузите на този договор виновната страна дължи неустойка в двоен размер от договорената цена по чл.5.(1)., както и обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи на изправната страна.

Чл.6. Довереникът не носи отговорност за щети на Доверителя, произтичащи от нарушения на последния по чл.4.(1)., точка 1 и 2, както и за такива, последвали от договореното право на задържане на финансовите документи в полза но Довереникът по чл.3. ал.4 .

V. Общи разпоредби

Чл.7. Този договор се сключва за срок от една година и влиза в сила, считано от …………………….. г.

Чл.8. Договорът може да бъде прекратен при следните условия:

1. На безвиновно основание – с писмено, двумесечно предизвестие на една от страните по настоящия договор. При неподаване на писмено предизвестие, прекратилата го страна дължи неустойка по чл.6 ал.1 на изправната страна.

2. След изтичане срока на договора – той се продължава за неопределен срок.

3. Без предизвестие – с едностранно писмено изявление от изправната страна до неизправната, при неизпълнение на някоя от клаузите на настоящия договор.

4. Без предизвестие от страна на Довереника при неплащане от Доверителя на две или повече такси по чл.5.

5. При прекратяване предприятието на Довереника или Доверителя.

Чл.9. Изменения и допълнения към договора могат да се правят по предложения на всяка от страните. Те влизат в сила от датата на подписване на допълнителните споразумения, които стават неразделна част от настоящия договор.

ДОВЕРИТЕЛ: гр. ……………………………………………………………………………………………………..; тел.: ……………………………………………………………………………………..; mail:…………………………………..

ДОВЕРЕНИК: гр. ……………………………………………………………………………………………………..; тел.: ……………………………………………………………………………………..; mail:…………………………………..

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ДОВЕРИТЕЛЯ:                                ЗА ДОВЕРЕНИКА :

_________________                                 __________________

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *