Начало / advisor

advisor

Счетоводна кантора или счетоводител на трудов договор да изберем

Счетоводител или счетоводна къща?

Фирменото счетоводство е едно от най-важните действия в дейността на всяко юридическо лице, което му гарантира просперитет, спокойствие и развитие. Довереният счетоводител е изключително полезен от гледна точка на запазване на информацията, която е конфеденциална и за лоялното отношение към работата и представянето на фирменото счетоводство към съответните компетентни органи. ...

прочети

Лошата кредитна история – проклятие или лечима болест?

В България понятието „кредитна история” все още не е получило тази тежест, която има в страни като Америка, където това е едно от нещата ,за което трепери всеки съзнателен гражданин. Разумността във връщането на парите, които си заел – това е основната преценка за твоята меродавност като гражданин, както и ...

прочети

Договор за счетоводно обслужване

Д О Г О В О Р N …………/ …………………………..г. Днес …………………………….г. , в гр. ………….., се сключи настоящият договор на основание чл. 280 от ЗЗД и във връзка с чл.34 ал.2 от Закона за счетоводството, между: „………………..“ с адрес ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ЕИК: …………………………….; представлявано от ………………………………………………………………………… в качеството му ...

прочети

Договор за онлайн реклама

ДОГОВОР ЗА РЕКЛАМА В САЙТ Днес ……………… 20…… г. се сключи настоящият договор между: 1…………………………………….,вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК……………………………………,ДДС №………………..…………………………………,със седалище и адрес…………………………..ул.………………………………………№……………….представлявано от…………………………………………………………,наричанo по-нататък в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и 2.…………………………………….,вписано в Търговския Регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК……………………………………,ДДС №………………..…………………………………,със седалище и ...

прочети

Сключване на договор за наем на апартамент – основни моменти

Кризата донесе много промени в сферата на строителството, голяма част от тях свързани именно с пазара на недвижими имоти. Покупко-продажбата на имоти в България спадна до нива отпреди кредитния бум, което естествено се отрази и на наемните отношения и онези сделки, свързани с наем на жилища, офиси и апартаменти. Много ...

прочети

Договор за наем на апартамент

Типов договор (бланка) за договор за наем на апартамент (жилище)   ДОГОВОР ЗА НАЕМ Днес, ………………… година в ………………………., въз основа на член 228 до чл. 239 от Закона за задълженията и договорите, между:1. ……………………………….. ……………….., ЕГН: …………………, лична карта № …………………, издадена на ………………… г. от МВР гр. София, ...

прочети

Договор за управление

Oбразец на договор за управление Днес,  ………….година, между: 1 ………………………………………..  със седалище и адрес на управление в …………………………………………………… представлявано от съдружника………………………………………………., живущ в ……………………………… , ЕГН: ………………….. , с л.к. № ………………. , изд. на ………… г. от МВР ……….. –  наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, от една страна и ...

прочети

Образец на договор за покупко-продажба на МПС

ДОГОВОР за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС)   Днес,  …………… 20… г., в гр. ……………. Между 1……………………………………………, ЕГН ……………………………….. от гр. ………… с л.к. № ……………. изд. на …………. г. от …………. РУ – МВР …………….. и съпруга(та) ……………………………………………………………………………………, по-долу наричан/и за краткост ПРОДАВАЧ(И) и 2………………………………………………….., ЕГН ………………………………………… от ...

прочети

Необходими данни за пълномощно за МПС (автомобил)

Пълномощните за автомобил са няколко основни вида:

прочети

Генерално пълномощно (кратък вариант)

П Ъ Л Н О М О Щ Н О Долуподписаният …………………….., роден на …………………..г., л. карта №…………….., издадена на ……………………..г. от МВР – ………………., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява „…………………….“ АД / ООД със седалище и адрес на управление гр………………………., рег. по ...

прочети