Начало / Пълномощни

Пълномощни

Генерално пълномощно (кратък вариант)

П Ъ Л Н О М О Щ Н О Долуподписаният …………………….., роден на …………………..г., л. карта №…………….., издадена на ……………………..г. от МВР – ………………., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява „…………………….“ АД / ООД със седалище и адрес на управление гр………………………., рег. по ...

прочети

Пълномощно за автомобил (МПС)

П  Ъ   Л   Н   О   М   О   Щ   Н   О   Долуподписаните: …………… …………… …………… …………… ……………, с ЕГН: …………… ……………, ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………, …………… …………… …………… …………… …………… ………., с ЕГН: ………………….., ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………,   УПЪЛНОМОЩАВАМЕ ...

прочети