Начало / Пълномощни / Генерално пълномощно (кратък вариант)

Генерално пълномощно (кратък вариант)П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният …………………….., роден на …………………..г., л. карта №…………….., издадена на ……………………..г. от МВР – ………………., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява „…………………….“ АД / ООД със седалище и адрес на управление гр………………………., рег. по ф. дело №…………………г. по описа на ………………… съд, парт. №………………, том ….., стр…………….,

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ

…………………………………………………, ЕГН ………………., притежаващ л.карта №………………., изд. на ………………….г. от МВР – ………………, местоживеене гр………………..

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви действия, включително и разпоредителни, като представлява упълномощителя пред всички лица, организации и институции в страната и в чужбина. Тези действия включват, но не се ограничават до:

………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..
(изброяват се действията и сделките, които упълномощеният може да извършва).

Настоящото пълномощно има срок на действие до ………………….г.

 

Дата: ……………г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
/………………………………………/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.