Начало / Информация за типов договор за управление

Информация за типов договор за управление

Договор за управление

Oбразец на договор за управление Днес,  ………….година, между: 1 ………………………………………..  със седалище и адрес на управление в …………………………………………………… представлявано от съдружника………………………………………………., живущ в ……………………………… , ЕГН: ………………….. , с л.к. № ………………. , изд. на ………… г. от МВР ……….. –  наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, от една страна и ...

прочети