Начало / Договори / Образец на договор за покупко-продажба на МПС

Образец на договор за покупко-продажба на МПС

ДОГОВОР

за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС)

 

Днес,  …………… 20… г., в гр. …………….

Между

1……………………………………………, ЕГН ……………………………….. от гр. ………… с л.к. № ……………. изд. на …………. г. от …………. РУ – МВР …………….. и съпруга(та) ……………………………………………………………………………………, по-долу наричан/и за краткост ПРОДАВАЧ(И)

и

2………………………………………………….., ЕГН ………………………………………… от гр. ………… с л.к. № ……………. изд. на …………. г. от …………. РУ – МВР………………, по-долу наричан/и за краткост КУПУВАЧ(И)

се сключи настоящият договор за покупко-продажба на МПС

Чл.1. Продавачът(ите) продава(т) на купувача(ите) следното свое собствено МПС – вид (лек автомобил или др.) ………………….., марка ……………….., модел ………….. , с държавен рег. номер …………………, рама № …………………, двигател № …………………………., цвят ………………….., в такова състояние, в каквото се намира в момента на продажбата, а именно ………………………………………………..

заедно с всички принадлежности, числящи се към него, за сумата от ………. (словом) …………………………………………… лв., която сума продавачът заяви, че е получил напълно в брой от купувача при сключване на настоящия договор. МПС е (не е) в движение.

Чл.2. Купувачът(ите) заяви(ха), че купува(т) описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена напълно на продавача(ите).

Чл.3. Разноските по прехвърлянето са за сметка на ……………………………

 

За сключването на договора се представиха следните документи:

1.      Свидетелство за регистрация на МПС № …………………………..

2.      Квитанция за платен данък върху превозните средства № …………… (за календарната година/до месец………………)

3.      Декларация по чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

4.      Вносни бележки за платен местен данък.

5.      Удостоверение за застрахователна стойност.

6.      Други: ……………………………………………………..
(пълномощни, удостоверения за наследници или др.)

 

 

ПРОДАВАЧ(И) ………………
……………….
КУПУВАЧ(И) ………………
………………

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *