Начало / Договори / Типов договор за замяна

Типов договор за замяна

ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА

Днес …………………… 20………, в гр. ……………….. между:

1. ……………………….., регистрирано по ф.д. No …………../………………. г., ЕИК: ………………………, със седалище и адрес на управление: гр. …………………………………, район “…………………………………”, ул. “…………………………………” …………………………………, представлявано от …………………………………, в качеството му на ………………………………………………………………………………………………………, наричано по-долу за краткост ПЪРВА СТРАНА

и

2. ……………………….., регистрирано по ф.д. No …………../………………. г., ЕИК: ………………………, със седалище и адрес на управление: гр. …………………………………, район “…………………………………”, ул. “…………………………………” …………………………………, представлявано от …………………………………, в качеството му на ………………………………………………………………………………………………………, наричано по-долу за краткост ВТОРА СТРАНА,

 

се сключи настоящият договор за ЗАМЯНА:

1. (1) С настоящия договор ПЪРВАТА СТРАНА прехвърля на ВТОРАТА СТРАНА следните вещи: ………………………………………….., на стойност общо от …………………………………………………… (с думи …………………………………………)

(2) В замяна на прехвърлените съгласно предходната алинея вещи, ВТОРАТА СТРАНА прехвърля следните свои вещи:……………………………., на обща стойност от …………………………………………………. (с думи …………………………………………)

2. (1) В уравнение на стойността на заменяните по настоящия договор вещи, ВТОРАТА СТРАНА доплаща сумата от …………………………………………… (с думи …………………………………………)

(2) Сумата по предходната алинея ще бъде изплатена по следния начин: ………………………….

3. Владението на заменяните вещи ще бъде предадено в срок от …………………………………

4. Рискът от случайно погиване на заменяните вещи преминава върху съответния приобретател от момента на …………………………………………. (сключването на настоящия договор) .

5. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани чрез споразмение между страните, а при невъзможност за такова – пред компетентния съд.

6. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само с взаимното съгласие на страните изразено в писмена форма.

Този договор обвързва страните по него от момента на подписването му и е съставен в два еднообразни екземпляра.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.