Начало / Информация за пълномощно автомобил

Информация за пълномощно автомобил

Пълномощно за автомобил (МПС)

П  Ъ   Л   Н   О   М   О   Щ   Н   О   Долуподписаните: …………… …………… …………… …………… ……………, с ЕГН: …………… ……………, ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………, …………… …………… …………… …………… …………… ………., с ЕГН: ………………….., ЛК №………………….., изд. на ………………..г.  от МВР – ……………,   УПЪЛНОМОЩАВАМЕ ...

прочети