Начало / Информация за договор МПС

Информация за договор МПС

Образец на договор за покупко-продажба на МПС

ДОГОВОР за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС)   Днес,  …………… 20… г., в гр. ……………. Между 1……………………………………………, ЕГН ……………………………….. от гр. ………… с л.к. № ……………. изд. на …………. г. от …………. РУ – МВР …………….. и съпруга(та) ……………………………………………………………………………………, по-долу наричан/и за краткост ПРОДАВАЧ(И) и 2………………………………………………….., ЕГН ………………………………………… от ...

прочети