Начало / Информация за генерално пълномощно

Информация за генерално пълномощно

Генерално пълномощно (кратък вариант)

П Ъ Л Н О М О Щ Н О Долуподписаният …………………….., роден на …………………..г., л. карта №…………….., издадена на ……………………..г. от МВР – ………………., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява „…………………….“ АД / ООД със седалище и адрес на управление гр………………………., рег. по ...

прочети